Odoo - Sample 2 for three columns

Lĩnh vực bán lẻ

 

Odoo - Sample 3 for three columns

Lĩnh vực giáo dục